China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 79771-06-5 Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-(2-aminomethylethyl)-omega-(2-aminomethylethoxy)-, polymer with 2-hydroxyethyl acrylate-blocked 1,1-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane)-polypropylene glycol polymer

79771-06-5 Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-(2-aminomethylethyl)-omega-(2-aminomethylethoxy)-, polymer with 2-hydroxyethyl acrylate-blocked 1,1-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane)-polypropylene glycol polymer

Product Name Poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), alpha-(2-aminomethylethyl)-omega-(2-aminomethylethoxy)-, polymer with 2-hydroxyethyl acrylate-blocked 1,1-methylenebis(4-isocyanatocyclohexane)-polypropylene glycol polymer
Synonyms Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], .alpha.-(2-aminomethylethyl)-.omega.-(2-aminomethylethoxy)-, polymer with 2-hydroxyethyl acrylate-blocked 1,1’-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane]-polypropylene glycol polymer;poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], alpha-(2-aminomethylethyl)- omega -(2-aminome
CAS Registry Number 79771-06-5


    Suppliers for 79771-06-5(0):