China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 6518-91-8 4-chloromethyl-6,7-dimethoxy-3H-isobenzofuran-1-one

6518-91-8 4-chloromethyl-6,7-dimethoxy-3H-isobenzofuran-1-one

Product Name 4-chloromethyl-6,7-dimethoxy-3H-isobenzofuran-1-one
CAS Registry Number 6518-91-8