China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 64935-69-9 2(1H)-Pyrimidinone, 4-methoxy-6-methyl-,[[(4-methylphenyl)azo]phenylmethylene]hydrazone

64935-69-9 2(1H)-Pyrimidinone, 4-methoxy-6-methyl-,[[(4-methylphenyl)azo]phenylmethylene]hydrazone

Product Name 2(1H)-Pyrimidinone, 4-methoxy-6-methyl-,[[(4-methylphenyl)azo]phenylmethylene]hydrazone
Molecular Formula C20H20N6O
CAS Registry Number 64935-69-9
Molecular Structure


    Suppliers for 64935-69-9(0):