China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 63837-51-4 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane,8-methyl-6-(1-methylethyl)-2-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-

63837-51-4 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane,8-methyl-6-(1-methylethyl)-2-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-

Product Name 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane,8-methyl-6-(1-methylethyl)-2-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-
Molecular Formula C25H32O4
CAS Registry Number 63837-51-4
Molecular Structure


    Suppliers for 63837-51-4(0):