China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 112632-96-9 (2E)-2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]ACRYLONITRILE

112632-96-9 (2E)-2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]ACRYLONITRILE

Product Name (2E)-2-(1,3-BENZOTHIAZOL-2-YL)-3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]ACRYLONITRILE
Synonyms 2-BENZOTHIAZOLEACETONITRILE, A-[[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLENE]-;6-methoxyquinolin-8-amine;(4-phenylpiperazin-1-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone;ethyl 5-hydroxy-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxylate;4,7-dimethyl-2H,5H-pyrano[4,3-b]pyran-2,5-dione;N-(3-nitrophenyl)quinoline-8-sulfonamide;1,3-benzodioxol-5-yl[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]methanone;dimethyl 4-(furan-2-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;3-amino-2-methyl-3,5,6,7-tetrahydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one;3,4,5-trimethoxy-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]benzamide;1,4-bis(phenylsulfonyl)piperazine;2,2'-(methanediyldisulfanediyl)bis(1,3-benzothiazole);1,4-bis[(4-methylphenyl)sulfonyl]piperazine;[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]acetic acid;2-(4-fluorophenyl)-1,3-benzothiazole;1,4-bis[(4-bromophenyl)sulfonyl]piperazine;3-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]propanoic acid;2-(1,3-thiazol-2-yl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;1-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)propan-2-one;N-[(E)-1,3-benzodioxol-5-ylmethylidene]-4-(morpholin-4-yl)aniline;4-methyl-N-(3-nitrophenyl)benzenesulfonamide;3-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(morpholin-4-ylmethyl)-4H-pyran-4-one;N-(2-bromophenyl)benzenesulfonamide;2-(benzylsulfanyl)benzoic acid;3,3'-(phenylmethanediyl)bis(2-methyl-1H-indole);2-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;phenyl(pyridin-2-yl)methanol;2-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazole;N-[3-(morpholin-4-yl)propyl]-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine;(2-thioxo-1,3-benzothiazol-3(2H)-yl)acetic acid;2-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;7-(morpholin-4-ylmethyl)quinolin-8-ol;1-(4-methoxyphenyl)-2,3-di(morpholin-4-yl)-3-phenylpropan-1-one;2-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-1,3-benzoxazole;2-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-1,3-benzothiazole;1-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)propan-2-one;4-methyl-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzenesulfonamide;1-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfanyl)ethanone;1-phenyl-2-[(5-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]ethanone;1-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazole;2-[(4-nitrophenoxy)methyl]-1,3-benzothiazole;1,3-benzodioxol-5-yl[2-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)-1H-benzimidazol-1-yl]methanone;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-4-fluorobenzenesulfonamide;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-chloro-1-benzothiophene-2-carboxamide;2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-(3-nitrophenyl)ethanone;1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-(2-methoxyphenyl)piperazine;2-[2-(1H-benzotriazol-1-yl)-2-oxoethyl]-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;2-[2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-oxoethyl]-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;4-methyl-3-(methylsulfanyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;dimethyl 2,6-dimethyl-4-(thiophen-2-yl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;4-[(E)-2-nitroethenyl]phenol;2,4,6-trimethyl-N-(pyridin-3-yl)benzenesulfonamide;1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)-1H-benzimidazole;1,3-benzodioxol-5-yl[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;3-chloro-N-(1,1-dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxamide;ethyl 4-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperazine-1-carboxylate;1-benzyl-4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazine;2-[(pyridin-3-ylcarbonyl)amino]ethyl thiophene-2-carboxylate;1-(thiophen-2-ylsulfonyl)-2,3-dihydro-1H-indole;2-[(pyridin-3-ylcarbonyl)amino]ethyl 4-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzoate;ethyl 4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine-1-carboxylate;(4-phenylpiperazin-1-yl)[4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;8-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)quinoline;1,3-benzodioxol-5-yl(4-phenylpiperazin-1-yl)methanone;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;N-[4-({[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetyl)phenyl]benzenesulfonamide;5-(furan-2-yl)-2-(4-methoxyphenyl)-5,6-dihydro-7H-[1,2,4]triazolo[5,1-b][1,3]thiazin-7-one;methyl 4-{[(4-fluorophenyl)sulfonyl]amino}benzoate;1,3-benzodioxol-5-yl(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)methanone;N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]naphthalene-2-sulfonamide;2-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]pyridine-3-carboxylic acid;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-chloro-6-fluoro-1-benzothiophene-2-carboxamide;ethyl 2-[(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)amino]-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;N-(2-fluorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetamide;5-amino-1-[4-(4-fluorophenyl)phthalazin-1-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile;5-phenyl-4-(pyrrolidin-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine;2-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylsulfanyl)-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)acetamide;6-methyl-4-(4-methylpiperazin-1-yl)-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine;1-[1-(3-fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-3-yl]-2-(morpholin-4-yl)ethanone;N-(3-cyano-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophen-2-yl)pyridine-3-carboxamide;(2E)-3-(3-nitrophenyl)-1-(piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one;2,4,6-trimethyl-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzenesulfonamide;3-nitro-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide;(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)methanone;4-[(furan-2-ylmethyl)sulfamoyl]benzoic acid;(2E)-3-(3-{[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]amino}phenyl)prop-2-enoic acid;(2E)-3-(3-nitrophenyl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)prop-2-enamide;2-oxo-2-phenylethyl (1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetate;(2E)-3-[4-methoxy-3-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]prop-2-enoic acid;(2E)-3-[3-(benzylsulfamoyl)-4-methoxyphenyl]prop-2-enoic acid;N-(1-ethyl-2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indol-6-yl)pyridine-4-carboxamide;ethyl (2E)-2-cyano-3-(furan-2-yl)prop-2-enoate;(2E)-1-(morpholin-4-yl)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-en-1-one;N-(4-acetylphenyl)benzenesulfonamide;1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole;2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-phenylethanone;1,3-benzodioxol-5-yl(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanone;2-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-1H-benzimidazole;2-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]-1-(4-fluorophenyl)ethanone;isoquinolin-1-yl(4-methoxyphenyl)methanone;(2E)-3-[3-(4-chlorophenyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl]prop-2-enoic acid;3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid;3-(3-nitrophenyl)imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde;3-(2-chlorophenyl)imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde;(2E)-3-[3-(2-chlorophenyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl]prop-2-enoic acid;5-(quinolin-8-ylsulfanyl)furan-2-carbaldehyde;6-(aminomethyl)benzo[cd]indol-2(1H)-one;{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;8-(azepan-1-ylsulfonyl)quinoline;2-(thiophen-2-ylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)methyl pyridine-3-carboxylate;N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbothioamide;1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid;methyl 4-[(quinolin-8-ylsulfonyl)amino]benzoate;4-nitro-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzenesulfonamide;3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-8-methoxy-2H-chromen-2-one;4-fluoro-N-[(2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indol-6-yl)methyl]benzamide;2-methoxy-N-[(2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indol-6-yl)methyl]benzamide;2-methyl-N-[(2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indol-6-yl)methyl]benzamide;N-[(2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indol-6-yl)methyl]propanamide;4-chloro-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide;ethyl 5-(acetyloxy)-2-methylnaphtho[1,2-b]furan-3-carboxylate;1,3-benzothiazol-2-ylmethyl diethylcarbamodithioate;6,7,8,9-tetrahydrodibenzo[b,d]furan-2-yl thiophene-2-carboxylate;N-(4-phenylthiophen-2-yl)furan-2-carboxamide;N-[5-ethyl-3-(morpholin-4-ylmethyl)thiophen-2-yl]benzamide;{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;1-(phenylsulfonyl)-1H-benzimidazole;2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;3-methyl-1-(5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-5-amine;3-(4-methoxyphenyl)imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde;3-(2-fluorophenyl)imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde;N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-2-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]acetamide;3,5-dimethyl-1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)-1H-pyrazole;1-(4-fluorophenyl)-2-[(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone;1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-phenylpiperazine;1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-phenylpiperazine;N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methoxybenzenesulfonamide;1-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazole;1-[(2-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazole;4-(naphthalen-2-yloxy)-2-(pyridin-3-yl)quinazoline;ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)-5-methylthiophene-3-carboxylate;ethyl 4-hydroxy-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylate;ethyl 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-4-hydroxy-1H-pyrazole-3-carboxylate;5-(4-chlorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;5-(4-fluorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;ethyl 4-hydroxy-1-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole-3-carboxylate;N-(4-tert-butylphenyl)-2-([1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylsulfanyl)acetamide;N-(furan-2-ylmethyl)quinoline-8-sulfonamide;(2E)-3-{4-methoxy-3-[(pyridin-3-ylmethyl)sulfamoyl]phenyl}prop-2-enoic acid;(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanone;1-(4-methoxyphenyl)-4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazine;1-[(4-bromophenyl)sulfonyl]piperazine;4-methyl-3-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;2-({4-ethyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;3-(3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-ethyl-5-(methylsulfanyl)-4H-1,2,4-triazole;(2E)-1-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one;(2E)-1-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-(3-fluorophenyl)prop-2-en-1-one;2-({5-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide;({4-methyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetic acid;N-(4-acetylphenyl)-4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carbothioamide;1-(4-fluorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine;ethyl 4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazine-1-carboxylate;8-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-ylsulfonyl)quinoline;{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;1H-benzimidazol-1-yl(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)methanone;N-{4-[(pyridin-2-ylmethyl)sulfamoyl]phenyl}acetamide;ethyl 2-{[(2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enoyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;8-methyl-2-[(3-nitrophenoxy)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine;5-(4-bromophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione;{[5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;7-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]quinolin-8-ol;7-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]quinolin-8-ol;2,3-dihydro-1H-indol-1-yl(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine;ethyl 2-{[(2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enoyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-(pyridin-2-yl)piperazine;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(2E)-3-(3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}phenyl)prop-2-enoic acid;(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-(morpholin-4-yl)prop-2-en-1-one;2-{[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}benzoic acid;1-({4-[(E)-2-carboxyethenyl]phenyl}sulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid;5-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-ylsulfonyl)-2-methoxybenzoic acid;5-[(furan-2-ylmethyl)sulfamoyl]-2-methoxybenzoic acid;ethyl 4-{[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}piperazine-1-carboxylate;ethyl 4-(phenylsulfonyl)piperazine-1-carboxylate;methyl 4-[(naphthalen-2-ylsulfonyl)amino]benzoate;methyl 4-({[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}amino)benzoate;5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)sulfamoyl]-2-methoxybenzoic acid;1-(phenylsulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid;1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid;1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid;1-phenyl-4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazine;2-[4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazin-1-yl]pyrimidine;4-(4-fluorophenyl)-N-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;(2E)-N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enamide;3,6-dichloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid;1,3-benzodioxol-5-yl[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;2-[4-(dimethylamino)phenyl]-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;(2E)-N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enamide;2-{[2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}pyridine-3-carboxylic acid;2-{[(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole;ethyl 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]piperazine-1-carboxylate;N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide;ethyl 2-[(phenylcarbamoyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;N-[3-(piperidin-1-ylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl]acetamide;2-({[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}amino)benzoic acid;2-{[2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}pyridine-3-carboxylic acid;ethyl {[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazole;2-[(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]-1-phenylethanone;(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)prop-2-enamide;imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethyl diethylcarbamodithioate;2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone;6-(4-methylphenyl)[1,3]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazole-3(2H)-thione;8-(morpholin-4-ylsulfonyl)quinoline;methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate;4-methoxy-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]benzenesulfonamide;N-(furan-2-ylmethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide;1-(4-fluorophenyl)-4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazine;1,3-benzodioxol-5-yl[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methanone;(2E)-3-[4-(pyridin-3-ylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid;(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]prop-2-enamide;N-(furan-2-ylmethyl)-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzoic acid;4-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}benzoic acid;(2E)-3-{3-[(furan-2-ylmethyl)sulfamoyl]-4-methoxyphenyl}prop-2-enoic acid;2-{[(4-carboxyphenyl)sulfonyl]amino}benzoic acid;N-[4-(morpholin-4-ylsulfamoyl)phenyl]acetamide;(2E)-3-(4-fluorophenyl)-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]prop-2-enamide;4-[(pyridin-3-ylmethyl)sulfamoyl]benzoic acid;(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)prop-2-enamide;4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfamoyl)benzoic acid;2-{[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}benzoic acid;1-[(3-carboxy-4-methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid;1-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]pyrrolidin-2-one;3-[bis(2-hydroxyethyl)sulfamoyl]-4-methylbenzoic acid;(E)-N-(3-nitrophenyl)-2-phenylethenesulfonamide;2,4,6-trimethyl-N-(3-nitrophenyl)benzenesulfonamide;1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2,3-dihydro-1H-indole;N-(1,3-benzothiazol-2-yl)thiophene-2-sulfonamide;8-(piperidin-1-ylsulfonyl)quinoline;1-(3-chlorophenyl)-4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazine;3,5-dimethyl-1-(thiophen-2-ylsulfonyl)-1H-pyrazole;6-amino-1-ethylbenzo[cd]indol-2(1H)-one;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-ethylpiperazine-1-carbothioamide;(2E)-1-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one;2-hydroxy-4-[(quinolin-8-ylsulfonyl)amino]benzoic acid;(2E)-3-{4-[(furan-2-ylmethyl)sulfamoyl]phenyl}prop-2-enoic acid;N-(1,3-benzothiazol-2-yl)quinoline-8-sulfonamide;(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-1-(piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one;2-oxo-2-phenylethyl (1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)acetate;2-[2-(1H-1,2,4-triazol-5-ylsulfanyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione;4-fluoro-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]benzenesulfonamide;(2E)-N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enamide;N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide;(2E)-3-[4-methoxy-3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]prop-2-enoic acid;1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-4-(pyridin-2-yl)piperazine;methyl 4-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}benzoate;4-{[(4-carboxyphenyl)sulfonyl]amino}-2-hydroxybenzoic acid;8-(1H-benzimidazol-1-ylsulfonyl)quinoline;6-ethoxy-2-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-1,3-benzothiazole;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl (2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enoate;N-(4-acetylphenyl)-2-nitrobenzenesulfonamide;4-methyl-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]benzenesulfonamide;N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]benzenesulfonamide;1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole;2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl (2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enoate;2-oxo-2-phenylethyl (2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enoate;N-(4-acetylphenyl)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide;N-(4-fluorophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylpiperazine-1-carbothioamide;4-(4-fluorophenyl)-N-(2-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;N-(2-methoxyphenyl)-4-phenylpiperazine-1-carbothioamide;N-(4-chlorophenyl)-4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carbothioamide;1,3-benzodioxol-5-yl[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;1-phenyl-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;5-[bis(2-hydroxyethyl)sulfamoyl]-2-methoxybenzoic acid;1-phenyl-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(2E)-3-(4-fluorophenyl)-1-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]prop-2-en-1-one;N-(4-chloro-2-fluorophenyl)quinoline-8-sulfonamide;4-(benzylsulfamoyl)benzoic acid;[(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]acetic acid;2-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazole;1-(4-fluorophenyl)-2-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone;6,7,8,9-tetrahydrodibenzo[b,d]furan-2-yl furan-2-carboxylate;(3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanone;(2E)-3-(3-{[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]amino}phenyl)prop-2-enoic acid;(2E)-3-[4-methoxy-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]prop-2-enoic acid;4-({3-[(E)-2-carboxyethenyl]phenyl}sulfamoyl)benzoic acid;N-(4-methoxyphenyl)-4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carbothioamide;N-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbothioamide;1-(2-fluorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine;2-(naphthalen-2-ylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;4-methoxy-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzenesulfonamide;1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid;6-(4-chlorophenyl)[1,3]thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazole;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)naphthalene-2-sulfonamide;1-(5-hydroxy-2-methylnaphtho[1,2-b]furan-3-yl)ethanone;ethyl 4-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperazine-1-carboxylate;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-{[4-methyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;3-[(difluoromethyl)sulfanyl]-4-(4-methoxyphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;4-(4-methoxyphenyl)-3-(methylsulfanyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;3-[(difluoromethyl)sulfanyl]-4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;3-(methylsulfanyl)-4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;N-(1,2-oxazol-3-yl)-4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;2-[(biphenyl-4-yloxy)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine;2-({4-methyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide;5-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)-2-methoxybenzoic acid;[3-(2-hydroxyethyl)-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(3-nitrophenyl)ethanone;(2E)-1-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one;(2E)-1-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one;2-{4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazin-1-yl}pyrimidine;(2E)-3-{4-[(pyridin-3-ylmethyl)sulfamoyl]phenyl}prop-2-enoic acid;4-(3-chlorophenyl)-N-methylpiperazine-1-carbothioamide;4-fluoro-N-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl)benzamide;3-methoxy-N-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl)benzamide;N-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-yl)furan-2-carboxamide;5-chloroquinolin-8-yl phenylcarbamate;2-{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;4-(2-fluorophenyl)-N-methylpiperazine-1-carbothioamide;4-(2-fluorophenyl)-N-(2-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;4-(4-methoxyphenyl)-N-methylpiperazine-1-carbothioamide;4-(2-fluorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;4-(4-fluorophenyl)-N-methylpiperazine-1-carbothioamide;2-{[4-methyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[4-(2,3-dimethylphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[4-(4-chlorophenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;({4-ethyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetic acid;2-{[5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[4-methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[4-ethyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[4-methyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;N-(4-methoxybenzyl)quinoline-8-sulfonamide;methyl {[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;(2E)-N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-phenylprop-2-enamide;(2E)-N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enamide;2-oxo-2-phenylethyl (2E)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoate;2-methyl-5-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoic acid;N-[(E)-1,3-benzodioxol-5-ylmethylidene]-1-(pyridin-3-yl)methanamine;4-(morpholin-4-yl)-N-[(E)-pyridin-3-ylmethylidene]aniline;1-methyl-4-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperazine;2-methyl-5-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzoic acid;4-[(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)sulfamoyl]benzoic acid;4-[(thiophen-2-ylsulfonyl)amino]benzoic acid;2-{[2-(biphenyl-4-yl)-2-oxoethyl]sulfanyl}benzoic acid;(2E)-3-{3-[(thiophen-2-ylsulfonyl)amino]phenyl}prop-2-enoic acid;4-methoxy-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]benzamide;1-phenyl-4-{[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}piperazine;1-[(4-methoxy-3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazole;N-(4-chlorophenyl)-4-(4-fluorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;1-(4-fluorophenyl)-4-{[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}piperazine;1-{[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}-2,3-dihydro-1H-indole;1-benzyl-4-{[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}piperazine;1,3-benzodioxol-5-ylmethyl 1,3-benzodioxole-5-carboxylate;4-nitrobenzyl (2E)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enoate;N-(4-chloro-2-fluorophenyl)-4-phenylpiperazine-1-carbothioamide;(2E)-1-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one;4-(2-fluorophenyl)-N-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)-2,3-dihydro-1H-indole;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3-benzodioxole-5-carboxamide;1-(4-methoxyphenyl)-4-(propylsulfonyl)piperazine;1-(3-chlorophenyl)-4-(propylsulfonyl)piperazine;1-(propylsulfonyl)-4-(pyridin-2-yl)piperazine;2-{[4-ethyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-[(2-phenylethyl)sulfanyl]pyridine-3-carboxylic acid;3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazole;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;N-(4-methoxyphenyl)-4-(pyrimidin-2-yl)piperazine-1-carbothioamide;3-{4-methyl-5-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}pyridine;N-[(2-carbamoylphenyl)carbamothioyl]-4-methoxybenzamide;1-(2-fluorophenyl)-4-(thiophen-2-ylsulfonyl)piperazine;2-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]acetamide;(2E)-1-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one;1H-benzotriazol-1-yl(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)methanone;1-[(4-methyl-3-nitrophenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazole;(2E)-1-(3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one;1,3-benzodioxol-5-ylmethyl (2E)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enoate;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl (2E)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enoate;2-[(8-hydroxy-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-9-yl)carbonyl]benzoic acid;2-(1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)-1-(4-fluorophenyl)ethanone;2-{[4-ethyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carbohydrazide;(2E)-3-[4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]prop-2-enoic acid;[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]acetic acid;1-(4-chlorophenyl)-2-[(4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]ethanone;2-oxo-2-phenylethyl (2E)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enoate;1-phenyl-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(2E)-1-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]-3-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one;2-[(imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethoxy)methyl]-1,3-benzothiazole;N-(5-ethylthiophen-2-yl)benzamide;ethyl 2-(acetylamino)-4-(pyridin-3-yl)thiophene-3-carboxylate;(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl diethylcarbamodithioate;ethyl 4-bromo-5-hydroxy-2-methylnaphtho[1,2-b]furan-3-carboxylate;5-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]quinolin-8-ol;7-methyl-2-[(pyrimidin-2-ylsulfanyl)methyl]imidazo[1,2-a]pyridine;2-{[(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole;(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl morpholine-4-carbodithioate;(5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl (pyridin-3-ylmethyl)carbamodithioate;3-(thiophen-2-yl)imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde;3-(4-fluorophenyl)imidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde;2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl (2E)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enoate;N-[4,5-dimethyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophen-2-yl]benzamide;N-[4,5-dimethyl-3-(morpholin-4-ylmethyl)thiophen-2-yl]benzamide;N-{4,5-dimethyl-3-[(4-methylpiperidin-1-yl)methyl]thiophen-2-yl}benzamide;N-{4,5-dimethyl-3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]thiophen-2-yl}benzamide;(3-cyclopentyl-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)(phenyl)methanone;(3-tert-butyl-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)(phenyl)methanone;[5,6-dimethyl-3-(3-methylbutyl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;5-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione;4-(azepan-1-ylsulfonyl)-N-(1,2-oxazol-3-yl)benzamide;2-[4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]-1,3-benzothiazole;N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbothioamide;N-(5-chloro-2-methoxyphenyl)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbothioamide;4-methyl-N-(1,2-oxazol-3-yl)-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;3-[(2-hydroxyethyl)(methyl)sulfamoyl]-4-methylbenzoic acid;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylquinoline-8-sulfonamide;2-[(4-methyl-5-{[(2-methylquinolin-8-yl)oxy]methyl}-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetamide;{[4-(2,3-dimethylphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;1-[(3-carboxyphenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid;3-[(difluoromethyl)sulfanyl]-5-(phenoxymethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-amine;2-[3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]-1,3-benzothiazole;2-({[4-methyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}methyl)-1,3-benzothiazole;N-(4-acetylphenyl)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbothioamide;3-[(furan-2-ylmethyl)sulfamoyl]benzoic acid;2-methyl-8-{[4-methyl-5-(methylsulfanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methoxy}quinoline;[(4-methyl-5-{[(2-methylquinolin-8-yl)oxy]methyl}-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetic acid;8-[(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)sulfonyl]-2-methylquinoline;N-(1,2-oxazol-3-yl)-3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;3-[(difluoromethyl)sulfanyl]-4-(2,3-dimethylphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;1-[(5-carboxy-2-methylphenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylic acid;(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)[4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;4-[(4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]-N-(1,2-oxazol-3-yl)benzamide;(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)[4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;1-(4-chlorophenyl)-2-[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]ethanone;N,N-dimethyl-2-[(1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]acetamide;4,4'-diethyl-5,5'-bis(methylsulfanyl)-4H,4'H-3,3'-bi-1,2,4-triazole;2-methyl-8-{[5-(methylsulfanyl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methoxy}quinoline;5-chloro-8-{[4-ethyl-5-(methylsulfanyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]methoxy}quinoline;3-(azepan-1-ylsulfonyl)-N-(1,2-oxazol-3-yl)benzamide;8-(3,4-dihydroquinolin-1(2H)-ylsulfonyl)-2-methylquinoline;(3,4-dimethoxyphenyl)[2-(methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-1-yl]methanone;(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)[3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;{[4-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;ethyl 4,5-dimethyl-2-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)amino]thiophene-3-carboxylate;5-chloro-7-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]quinolin-8-yl 4-methylbenzoate;5-chloro-7-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]quinolin-8-yl thiophene-2-carboxylate;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;(3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;ethyl 2-[(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)amino]-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;methyl {[4-methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(biphenyl-4-yl)ethanone;1-(biphenyl-4-yl)-2-{[4-methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl][4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]methanone;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-chlorophenyl)ethanone;methyl {[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;N-(4-acetylphenyl)-4-(2-fluorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;N-(4-acetylphenyl)-4-(2-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;[4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl][4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;2-({5-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)-1-(4-chlorophenyl)ethanone;2-({5-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)-1-(4-chlorophenyl)ethanone;2-({5-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)-1-(4-fluorophenyl)ethanone;2-({5-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)-1-phenylethanone;[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl][4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;N-[4-(difluoromethoxy)phenyl]-4-(2-fluorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;4-(3-chlorophenyl)-N-[4-(difluoromethoxy)phenyl]piperazine-1-carbothioamide;[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl][4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;N-[2-(difluoromethoxy)phenyl]-4-(2-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;(3-chloro-6-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;(3-chloro-6-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;2-(2-{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione;3-chloro-N-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxamide;ethyl 2-{[(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)carbonyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;N-{3-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]-4,5-dimethylthiophen-2-yl}benzamide;N-(3-{[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]methyl}-4,5-dimethylthiophen-2-yl)benzamide;N-{3-[(4-benzylpiperazin-1-yl)methyl]-4,5-dimethylthiophen-2-yl}benzamide;N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;2-oxo-2-phenylethyl 1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;8-{[5-(4-methylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy}quinoline;[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl][4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-4-fluorobenzenesulfonamide;ethyl 2-({[(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl]acetyl}amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;(2E)-3-[3-(2,3-dihydro-1H-indol-1-ylsulfonyl)-4,5-dimethoxyphenyl]prop-2-enoic acid;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;ethyl 2-({(2E)-3-[4-methoxy-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]prop-2-enoyl}amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl (1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)acetate;N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1-(phenylsulfonyl)cyclopropanecarboxamide;4-(azepan-1-ylsulfonyl)-N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)benzamide;ethyl 5-acetyl-2-{[4-(azepan-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}-4-methylthiophene-3-carboxylate;ethyl 2-{[4-(azepan-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate;[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl](4-phenylpiperazin-1-yl)methanone;N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-[(2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)sulfanyl]acetamide;2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl 1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;N-(4-chlorophenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(4-chlorophenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(4-ethoxyphenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(3-methoxyphenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(2-methoxyphenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(2-methoxyphenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(2,5-dimethylphenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(2,5-dimethylphenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(3,4-dimethylphenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(2,6-dichlorophenyl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide;2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide;5-(5-methylfuran-2-yl)-2-{[2-oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]sulfanyl}-3-(prop-2-en-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;ethyl 2-({[(4-chlorophenyl)sulfanyl]acetyl}amino)-4-(5-methylfuran-2-yl)thiophene-3-carboxylate;2-{[2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}-5-(5-methylfuran-2-yl)-3-(prop-2-en-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;5-(5-methylfuran-2-yl)-2-{[2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoethyl]sulfanyl}-3-(prop-2-en-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}-N-phenylacetamide;2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}-N-phenylacetamide;2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-(prop-2-en-1-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}-N-(4-methylphenyl)acetamide;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate;ethyl 2-[(2-fluorobenzoyl)amino]-4-(4-methoxyphenyl)-5-methylthiophene-3-carboxylate;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;ethyl 2-{[(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;ethyl 4,5-dimethyl-2-{[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl (1,3-benzoxazol-2-ylsulfanyl)acetate;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-[(furan-2-ylmethyl)sulfamoyl]benzoate;1-phenyl-2-{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;methyl {[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;4-{4-(4-methoxyphenyl)-5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}pyridine;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;methyl ({4-(prop-2-en-1-yl)-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetate;1-phenyl-2-({4-(prop-2-en-1-yl)-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)ethanone;methyl ({4-ethyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetate;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-(2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;1-(4-chlorophenyl)-2-({4-ethyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)ethanone;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-({4-ethyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)ethanone;2-({4-ethyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)-1-(4-fluorophenyl)ethanone;8-({4-ethyl-5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}methoxy)quinoline;[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl][4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;1-(3-chlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine;3-chloro-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide;4-chloro-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)benzenesulfonamide;N-(1-ethyl-2-oxo-1,2-dihydrobenzo[cd]indol-6-yl)-3-nitrobenzamide;ethyl 2-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;ethyl 2-{[(2E)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;5-amino-1-[5-(3,4-dimethylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl]-1H-pyrazole-4-carbonitrile;(2E)-1-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-3-phenylprop-2-en-1-one;4-{4-phenyl-5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}pyridine;diethyl 3-methyl-5-[(morpholin-4-ylacetyl)amino]thiophene-2,4-dicarboxylate;1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)-4-phenylpiperazine;2-{[4-methyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;1-(4-methoxyphenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;methyl 4-({[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]carbothioyl}amino)benzoate;1-phenyl-2-{[4-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzamide;[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl][4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;N-[3-(difluoromethoxy)phenyl]-4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;N-[3-(difluoromethoxy)phenyl]-4-(pyridin-2-yl)piperazine-1-carbothioamide;diethyl 5-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate;ethyl 5-acetyl-2-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}-4-methylthiophene-3-carboxylate;ethyl 2-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate;(4-phenylpiperazin-1-yl)[4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;5-(morpholin-4-ylmethyl)quinolin-8-ol;5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)methyl]quinolin-8-ol;5-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]quinolin-8-ol;N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)naphthalene-2-sulfonamide;2-({4-phenyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)acetamide;1-phenyl-2-({4-phenyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)ethanone;2-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione;diethyl 5-{[(2E)-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoyl]amino}-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate;ethyl 2-{[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzoyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl 4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoate;(2E)-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enamide;4-(morpholin-4-ylsulfonyl)-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide;2-{[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl]sulfanyl}benzoic acid;ethyl 2-{[(2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;2-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]-1-(3-nitrophenyl)ethanone;(2E)-3-{3-[(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)sulfamoyl]-4-methoxyphenyl}prop-2-enoic acid;2-oxo-2-phenylethyl 4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoate;(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]prop-2-enamide;(2E)-3-{3-[(quinolin-8-ylsulfonyl)amino]phenyl}prop-2-enoic acid;2-oxo-2-phenylethyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate;1,3-benzodioxol-5-ylmethyl 4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoate;[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl](3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanone;4-[({5-[(E)-2-carboxyethenyl]-2-methoxyphenyl}sulfonyl)amino]benzoic acid;2-[({5-[(E)-2-carboxyethenyl]-2-methoxyphenyl}sulfonyl)amino]benzoic acid;N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-4-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzamide;N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-2,2-diphenylacetamide;1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]piperazine;2-{[4-methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl[4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;2-{[5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;N-[6-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]-1,3-benzodioxole-5-carboxamide;3,4,5-trimethoxy-N-[6-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]benzamide;1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine;1-phenyl-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-[2-(4-benzylpiperazin-1-yl)-2-oxoethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione;N-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-3,4,5-trimethoxybenzamide;2-{[4-ethyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;1-(4-methoxyphenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl](2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)methanone;5-[(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)sulfamoyl]-2-methoxybenzoic acid;8-{[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}quinoline;(4-methylpiperidin-1-yl)[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;3-chloro-6-methoxy-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxamide;[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl](4-phenylpiperazin-1-yl)methanone;1,3-benzodioxol-5-ylmethyl 4-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzoate;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-1-(phenylsulfonyl)cyclopropanecarboxamide;[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl][4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;5-[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)sulfamoyl]-2-methoxybenzoic acid;2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl 1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl 1-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;ethyl 4,5-dimethyl-2-({[1-(phenylsulfonyl)cyclopropyl]carbonyl}amino)thiophene-3-carboxylate;(4-phenylpiperazin-1-yl)[1-(phenylsulfonyl)cyclopropyl]methanone;3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl[4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)ethanone;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;1-(4-fluorophenyl)-2-[(5-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinolin-1-yl)sulfanyl]ethanone;1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-(4-methoxyphenyl)piperazine;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;2-{[4-ethyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-ethyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-{[5-(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;2-{[5-(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;(3-chloro-6-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;ethyl 4-[(3-chloro-6-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate;1-(4-chlorophenyl)-2-{[5-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-{[4-ethyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;N-(3-acetylphenyl)-4-(2-fluorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;ethyl 4-{[2-(benzoylamino)-4,5-dimethylthiophen-3-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate;N-{4,5-dimethyl-3-[(4-phenylpiperazin-1-yl)methyl]thiophen-2-yl}benzamide;N-(3-{[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methyl}-4,5-dimethylthiophen-2-yl)benzamide;N-[3-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-ylmethyl)-4,5-dimethylthiophen-2-yl]benzamide;{3-[2-(diethylamino)ethyl]-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl}(phenyl)methanone;[5,6-dimethyl-3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;{5,6-dimethyl-3-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl}(phenyl)methanone;ethyl 4,5-dimethyl-2-{[3-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate;[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl][3-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl][3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;2-oxo-2-phenylethyl {[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone;4-(4-methoxyphenyl)-3-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;3-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazole;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-nitrophenyl)ethanone;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-[4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]-1,3-benzothiazole;N-(2,6-dimethylphenyl)-2-[(7-methoxy-4-methylquinolin-2-yl)sulfanyl]acetamide;2-[(4-methoxybenzoyl)amino]-5-phenylthiophene-3-carboxamide;methyl 2-{[3-(morpholin-4-yl)propanoyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;4-(3-chlorophenyl)-N-[2-(difluoromethoxy)phenyl]piperazine-1-carbothioamide;N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-2-[(4-oxo-3-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetamide;2-(6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylsulfanyl)-1-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanone;5-chloro-7-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]quinolin-8-yl 3-nitrobenzoate;2-[(4-iodophenoxy)methyl]imidazo[1,2-a]pyrimidine;2-{[5-(5-methylfuran-2-yl)-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]sulfanyl}-N-(2-phenylethyl)acetamide;N-(2-methoxyphenyl)-2-([1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazol-3-ylsulfanyl)acetamide;5-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine;ethyl 4-(4-chlorophenyl)-2-[(thiophen-2-ylcarbonyl)amino]thiophene-3-carboxylate;methyl 2-{[([1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-ylsulfanyl)acetyl]amino}-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate;[2-(methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-1-yl][4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;{[5-(3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;2-{[5-(3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-[4-(difluoromethoxy)phenyl]piperazine-1-carbothioamide;N-[2-(difluoromethoxy)phenyl]-4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;2-({5-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone;3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-ethyl-5-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazole;3-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-5-[4-(propan-2-yl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;3-[5-(ethoxycarbonyl)-6-methyl-2H-furo[3',2':3,4]naphtho[2,1-e][1,3]oxazin-3(4H)-yl]propanoic acid;4-[5-(ethoxycarbonyl)-6-methyl-2H-furo[3',2':3,4]naphtho[2,1-e][1,3]oxazin-3(4H)-yl]butanoic acid;3-(morpholin-4-ylmethyl)-1,2-diphenylindolizine;1-(4-methoxyphenyl)-2-[(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone;1-(4-methoxyphenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;3-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4-(prop-2-en-1-yl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methanone;2-[(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]-1-(4-fluorophenyl)ethanone;1-(4-methoxyphenyl)-4-{[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}piperazine;ethyl 2-{[4-(azepan-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;(2E)-3-[4-methoxy-3-(pyridin-3-ylsulfamoyl)phenyl]prop-2-enoic acid;2-{[(1-bromonaphthalen-2-yl)oxy]methyl}-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(2-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate;{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetic acid;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl](3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)methanone;3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;5-bromo-N-[(2-methoxyphenyl)carbamothioyl]furan-2-carboxamide;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(2E)-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-enamide;ethyl 4,5-dimethyl-2-{[4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}thiophene-3-carboxylate;diethyl 3-methyl-5-{[(2E)-3-(thiophen-2-yl)prop-2-enoyl]amino}thiophene-2,4-dicarboxylate;2-{[2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-oxoethyl]sulfanyl}-5-(5-methylfuran-2-yl)-3-(prop-2-en-1-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;5-(5-methylfuran-2-yl)-2-[(2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]-3-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(3-nitrophenyl)ethanone;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine;3-aminopyrazine-2-carbohydrazide;2-[4-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperazin-1-yl]pyrimidine;ethyl 2-{[3-(azepan-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;2-{[4-methyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-nitrophenyl)ethanone;1-(4-bromophenyl)-2-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone;2-methyl-N-(3-nitrophenyl)quinoline-8-sulfonamide;N-[2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethyl]-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine;3-(thiophen-2-yl)imidazo[1,5-a]pyridine;ethyl 3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-6-methyl-3,4-dihydro-2H-furo[3',2':3,4]naphtho[2,1-e][1,3]oxazine-5-carboxylate;(2E)-1-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-3-(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one;1-benzyl-4-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperazine;4-(4-benzylpiperazin-1-yl)-5-(4-chlorophenyl)-6-methylthieno[2,3-d]pyrimidine;2-{[2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethyl]sulfanyl}-3-phenyl-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;ethyl 5'-[(furan-2-ylcarbonyl)amino]-5-methyl-2,3'-bithiophene-4'-carboxylate;2-{[2-oxo-2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]sulfanyl}-3-phenyl-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-methoxyphenyl)ethanone;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylate;N-(2,3-dichlorophenyl)quinoline-8-sulfonamide;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-ethyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-fluorophenyl)-4-(naphthalen-2-ylsulfonyl)piperazine;8-[(4-benzylpiperidin-1-yl)sulfonyl]quinoline;8-[(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl]quinoline;8-{[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}quinoline;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-ethyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-{[4-ethyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-ethyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-methyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl](3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanone;N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;3-chloro-N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-6-fluoro-1-benzothiophene-2-carboxamide;methyl {[5-{[(2-methylquinolin-8-yl)oxy]methyl}-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;3-chloro-6-fluoro-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1-benzothiophene-2-carboxamide;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;2-{[5-{[(2-methylquinolin-8-yl)oxy]methyl}-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetamide;1,3-benzodioxol-5-ylmethyl 3-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoate;methyl {[5-(3,6-dichloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;3-(azepan-1-ylsulfonyl)-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]benzamide;N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;dimethyl 5-[(4-methoxybenzoyl)amino]-3-methylthiophene-2,4-dicarboxylate;[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl][4-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl][4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]methanone;N-(4-acetylphenyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl][4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;2-[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl]-1,3-benzothiazole;[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl][4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl][3-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;2-({[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}methyl)-1,3-benzothiazole;2-{[4-(2,3-dimethylphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzamide;N-(4-acetylphenyl)-4-(4-fluorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzamide;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-nitrophenyl)ethanone;2-{[4-ethyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-nitrophenyl)ethanone;methyl 4-({[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]carbothioyl}amino)benzoate;ethyl 4-[(2-methylquinolin-8-yl)sulfonyl]piperazine-1-carboxylate;2-({[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}methyl)-1,3-benzothiazole;ethyl 2-({[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]acetyl}amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;4-methyl-N-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;8-{[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}quinoline;2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;4-{4-(4-methoxyphenyl)-5-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}pyridine;ethyl 2-{[2-methoxy-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;methyl 4-({[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]carbothioyl}amino)benzoate;N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-{5-[(2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}prop-2-enamide;4-{5-[(3,4-dichlorobenzyl)sulfanyl]-4-(4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl}pyridine;8-{[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}-2-methylquinoline;1-(4-fluorophenyl)-2-({4-phenyl-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)ethanone;2,2'-[(4,4'-diethyl-4H,4'H-3,3'-bi-1,2,4-triazole-5,5'-diyl)disulfanediyl]bis(1-phenylethanone);N-(4-acetylphenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carbothioamide;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-nitrophenyl)ethanone;methyl {[4-(4-methoxyphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetate;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-ethyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl][4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]methanone;1,3-benzodioxol-5-ylmethyl 4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)benzoate;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-chlorophenyl)ethanone;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl][4-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl]methanone;[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl][4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-(4-methoxyphenyl)-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(2,4-dichlorophenyl)-2-({4-(prop-2-en-1-yl)-5-[(quinolin-8-yloxy)methyl]-4H-1,2,4-triazol-3-yl}sulfanyl)ethanone;3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-5-[(2-phenylethyl)sulfanyl]-4H-1,2,4-triazole;N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-[(4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]benzamide;1-(biphenyl-4-yl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(2E)-N-{5-[(2-oxo-2-phenylethyl)sulfanyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}-3-phenylprop-2-enamide;[4-(azepan-1-ylsulfonyl)phenyl][2-(ethylsulfanyl)-1H-benzimidazol-1-yl]methanone;4-methyl-3-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole;N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-[(4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]benzamide;3-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazole;4-[(4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)benzamide;ethyl 2-{[(1,3-benzodioxol-5-ylcarbonyl)carbamothioyl]amino}-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;N-[4-({[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}acetyl)phenyl]benzenesulfonamide;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-nitrophenyl)ethanone;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;8-{[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]sulfonyl}quinoline;1-(3-nitrophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4-phenylpiperazine-1-carbothioamide;2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl 1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylate;2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl 1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperidine-4-carboxylate;5-(1,3-benzodioxol-5-ylsulfamoyl)-2-methoxybenzoic acid;1-(3-nitrophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(3-nitrophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-{[5-(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-methoxyphenyl)ethanone;(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)prop-2-enamide;1-(4-methoxyphenyl)-2-{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-(2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione;2-(2-{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione;1-(4-chlorophenyl)-2-{[5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl 2-phenylquinoline-4-carboxylate;(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-[4-(4-fluorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]prop-2-enamide;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine-1-carbothioamide;4-(4-fluorophenyl)-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine-1-carbothioamide;4-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine-1-carbothioamide;3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl[4-(morpholin-4-ylsulfonyl)phenyl]methanone;2-{[5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(3-nitrophenyl)ethanone;1-(4-fluorophenyl)-2-{[5-(4-methoxyphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(2E)-3-[3-(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-ylsulfonyl)-4,5-dimethoxyphenyl]prop-2-enoic acid;2-(4-nitrophenyl)-2-oxoethyl 1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;5-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]sulfamoyl}-2-methoxybenzoic acid;2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperazin-1-yl]-1-(4-chlorophenyl)ethanone;1-(3-nitrophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;4-nitrobenzyl 1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;(2E)-3-[2-(difluoromethoxy)-5-nitrophenyl]-N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)prop-2-enamide;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;3-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4-phenyl-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole;2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethyl 1-(quinolin-8-ylsulfonyl)piperidine-4-carboxylate;4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperazine-1-carbothioamide;(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)(3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)methanone;ethyl 2-{[4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzoyl]amino}-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;8-[(4-phenylpiperazin-1-yl)sulfonyl]quinoline;1-(4-chlorophenyl)-2-[(6-ethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone;(2E)-N-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enamide;2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl (1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)acetate;N-(4-phenyl-1,3-thiazol-2-yl)-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;(2E)-3-(4-fluorophenyl)-1-{4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}prop-2-en-1-one;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-nitrophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;4-{5-[(4-nitrobenzyl)sulfanyl]-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl}pyridine;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-methoxyphenyl)-2-{[4-phenyl-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;1-(4-fluorophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;ethyl 2-({(2E)-3-[4-methoxy-3-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl]prop-2-enoyl}amino)-4,5-dimethylthiophene-3-carboxylate;3-[({5-[(E)-2-carboxyethenyl]-2-methoxyphenyl}sulfonyl)amino]benzoic acid;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;1-(3-nitrophenyl)-2-{[4-phenyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;2-{[5-(3-chlorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(3-nitrophenyl)ethanone;N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-4-(piperidin-1-ylsulfonyl)benzamide;N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-4-(morpholin-4-ylsulfonyl)benzamide;2-{[5-(3-chlorophenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-phenylethanone;ethyl 2-({[(2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enoyl]carbamothioyl}amino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate;3-(2-methoxyphenyl)imidazo[1,5-a]pyridine;3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde;1-(4-chlorophenyl)-2-{[4-(prop-2-en-1-yl)-5-(pyridin-3-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}ethanone;(3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophen-2-yl)[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]methanone;2-{[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4-(prop-2-en-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulfanyl}-1-(4-fluorophenyl)ethanone;8-{[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]sulfonyl}quinoline;ethyl 1-{[2-(benzoylamino)-4,5-dimethylthiophen-3-yl]methyl}piperidine-4-carboxylate;N-(4,5-dimethyl-3-{[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]methyl}thiophen-2-yl)benzamide;N-(3-{[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methyl}-4,5-dimethylthiophen-2-yl)benzamide;(3-benzyl-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)(phenyl)methanone;[5,6-dimethyl-3-(pyridin-3-ylmethyl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;[5,6-dimethyl-3-(pyridin-4-ylmethyl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;[3-(4-methoxybenzyl)-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;[3-(furan-2-ylmethyl)-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;(3-cyclohexyl-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl)(phenyl)methanone;[5,6-dimethyl-3-(2-phenylethyl)-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl](phenyl)methanone;{3-[2-(cyclohex-1-en-1-yl)ethyl]-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl}(phenyl)methanone;{3-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl}(phenyl)methanone;{3-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]-5,6-dimethyl-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl}(phenyl)methanone;1-(2-methoxyphenyl)-4-{[(E)-2-phenylethenyl]sulfonyl}piperazine;2-{[5-(1,3-benzo
Molecular Formula C18H21N3O3
Molecular Weight 327.3776
InChl InChI=1/C18H21N3O3/c22-18(15-6-8-17(9-7-15)21(23)24)14-19-10-12-20(13-11-19)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,18,22H,10-14H2
CAS Registry Number 112632-96-9
EINECS 202-001-3
Molecular Structure
Density 1.253g/cm3
Boiling Point 524.3°C at 760 mmHg
Refractive Index 1.621
Flash Point 270.9°C
Vapour Pressur 8.09E-12mmHg at 25°C