China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 96152-60-2 Zinc, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonate complexes

96152-60-2 Zinc, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonate complexes

Product Name Zinc, 3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-7-nitro-1-naphthalenesulfonate complexes
Synonyms Zinc, 3-hydroxy-4-((2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo)-7-nitro-1-naphthalenesulfonate complexes
CAS Registry Number 96152-60-2
EINECS 306-133-3


    Suppliers for 96152-60-2(0):