China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 925904-28-5 Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-,3,3-diphenylpropyl ester

925904-28-5 Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-,3,3-diphenylpropyl ester

Product Name Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-,3,3-diphenylpropyl ester
Molecular Formula C43H44N4O6
CAS Registry Number 925904-28-5
Molecular Structure


    Suppliers for 925904-28-5(0):