China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 925904-26-3 Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-, 2,2-diphenylethylester

925904-26-3 Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-, 2,2-diphenylethylester

Product Name Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-, 2,2-diphenylethylester
Molecular Formula C42H42N4O6
CAS Registry Number 925904-26-3
Molecular Structure


    Suppliers for 925904-26-3(0):