China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 925904-24-1 Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-,[1,1'-biphenyl]-4-yl ester

925904-24-1 Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-,[1,1'-biphenyl]-4-yl ester

Product Name Benzoic acid,4-[[[[(1S)-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-2-[[1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-pyrrolidinyl]amino]-2-oxoethyl]amino]carbonyl]amino]-,[1,1'-biphenyl]-4-yl ester
Molecular Formula C40H38N4O6
CAS Registry Number 925904-24-1
Molecular Structure


    Suppliers for 925904-24-1(0):