China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 919534-27-3 1H-Benzimidazole-5-methanol,a-(2-methyl-2-propen-1-yl)-6-[4-(methylsulfonyl)phenoxy]-2-(2-pyridinyl)-1-[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-

919534-27-3 1H-Benzimidazole-5-methanol,a-(2-methyl-2-propen-1-yl)-6-[4-(methylsulfonyl)phenoxy]-2-(2-pyridinyl)-1-[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-

Product Name 1H-Benzimidazole-5-methanol,a-(2-methyl-2-propen-1-yl)-6-[4-(methylsulfonyl)phenoxy]-2-(2-pyridinyl)-1-[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-
Molecular Formula C30H37N3O5SSi
CAS Registry Number 919534-27-3
Molecular Structure


    Suppliers for 919534-27-3(0):