China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 915945-32-3 2-Propenamide, N-[3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]-2-cyano-3-[[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-3-ethoxyphenyl]amino]

915945-32-3 2-Propenamide, N-[3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]-2-cyano-3-[[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-3-ethoxyphenyl]amino]

Product Name 2-Propenamide, N-[3-chloro-4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]-2-cyano-3-[[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-3-ethoxyphenyl]amino]
CAS Registry Number 915945-32-3