China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 89478-54-6 1,2'-Bipyridinium,2-(1,1-dimethylethyl)-6-(ethoxycarbonyl)-5'-methyl-4-phenyl-,tetrafluoroborate(1-)

89478-54-6 1,2'-Bipyridinium,2-(1,1-dimethylethyl)-6-(ethoxycarbonyl)-5'-methyl-4-phenyl-,tetrafluoroborate(1-)

Product Name 1,2'-Bipyridinium,2-(1,1-dimethylethyl)-6-(ethoxycarbonyl)-5'-methyl-4-phenyl-,tetrafluoroborate(1-)
Molecular Formula C24H27N2O2·BF4
CAS Registry Number 89478-54-6
Molecular Structure


    Suppliers for 89478-54-6(0):