China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 256921-36-5 1-Dodecen-4-ol,6-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3,5,7-trimethyl-1-oxiranyl-,(1Z,3S,4S,5R,6R,7S)-

256921-36-5 1-Dodecen-4-ol,6-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3,5,7-trimethyl-1-oxiranyl-,(1Z,3S,4S,5R,6R,7S)-

Product Name 1-Dodecen-4-ol,6-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-3,5,7-trimethyl-1-oxiranyl-,(1Z,3S,4S,5R,6R,7S)-
Molecular Formula C23H46O3Si
CAS Registry Number 256921-36-5
Molecular Structure


    Suppliers for 256921-36-5(0):