China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 244633-96-3 Borane, [(1Z)-1-(chlorodimethylsilyl)-3,3-dimethyl-1-butenyl]diethyl-

244633-96-3 Borane, [(1Z)-1-(chlorodimethylsilyl)-3,3-dimethyl-1-butenyl]diethyl-

Product Name Borane, [(1Z)-1-(chlorodimethylsilyl)-3,3-dimethyl-1-butenyl]diethyl-
Molecular Formula C12H26BClSi
CAS Registry Number 244633-96-3
Molecular Structure


    Suppliers for 244633-96-3(0):