China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 221570-63-4 6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylbenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13(3H)-one

221570-63-4 6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylbenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13(3H)-one

Product Name 6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylbenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-13(3H)-one
CAS Registry Number 221570-63-4