China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 182201-50-9 1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 7-methyl-6-(phenylmethoxy)-α-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-, 2,2-dimethoxyethyl ester

182201-50-9 1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 7-methyl-6-(phenylmethoxy)-α-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-, 2,2-dimethoxyethyl ester

Product Name 1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid, 7-methyl-6-(phenylmethoxy)-α-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]-, 2,2-dimethoxyethyl ester
CAS Registry Number 182201-50-9