China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 104451-52-7 1,7-Naphthyridine-3-carboxylic acid,4-(3-chlorophenyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydro-2-methyl-5-oxo-7-(phenylmethyl)-, 2-methoxy-2-phenylethyl ester, monohydrochloride

104451-52-7 1,7-Naphthyridine-3-carboxylic acid,4-(3-chlorophenyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydro-2-methyl-5-oxo-7-(phenylmethyl)-, 2-methoxy-2-phenylethyl ester, monohydrochloride

Product Name 1,7-Naphthyridine-3-carboxylic acid,4-(3-chlorophenyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydro-2-methyl-5-oxo-7-(phenylmethyl)-, 2-methoxy-2-phenylethyl ester, monohydrochloride
Molecular Formula C32H31ClN2O4·ClH
CAS Registry Number 104451-52-7
Molecular Structure


    Suppliers for 104451-52-7(0):