China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 1030825-21-8 Methyl 1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucopyranoside

1030825-21-8 Methyl 1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucopyranoside

Product Name Methyl 1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-D-glucopyranoside
Synonyms Methyl1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucopyranoside;Methyl 1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucopyranoside
Molecular Formula C25H27FO6S
Molecular Weight 474.544183
CAS Registry Number 1030825-21-8